Journal archive for Google Scholar Robot!

pazhouhesh dini

مجله پژوهش دینیVolume 0, Number 37 (2019-2)


A Semantic Study of the Term Karim (Generous) in the Holy Quran
معناشناسی واژه کریم در قرآن مجید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A CRITICISM AND REVIEW OF THE RATE OF CONGRUENCE BETWEEN THE ENTRY SATANIC VERSESIN LEIDEN’S EBCYCLOPEDIA AND SUNNI SOURCES
نقد و بررسی میزان هم آوایی مدخل "آیات شیطانی" با منابع اهل سنت در دایره المعارف لایدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effectiveness of Allameh Tabatabai and Izutsu’s Semantic Analysis of the Term Sedq (Truthfulness)
سنجش کارآمدی معناشناسی علامه طباطبایی و ایزوتسو در مفهوم صدق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Discourse Analysis Systems to the Theory of Wujub (Obligation) and Istihbab (Recommendation) in the Interpretation of Ayat al-Ahkam (With a Focus on the Quranic Verse about Making a Will)
تطبیق نظام‌های تحلیل گفتمان بر نظریه وجوب و استحباب در تفسیر آیات الاحکام (با محوریّت آیه وصیّت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meaning of the Term "Tasrif al-Riyah" in the Quran
معنای عبارت «تصریف الرّیاح» در قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Historical Origins of the Emergence of the Tafkik and Akhbari Schools
بررسی تطبیقی خاستگاه تاریخی پیدایش دو مکتب تفکیک و اخباریگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 36 (2018-10)


The Presumption of Innocence and Citizenship Rights and their Origins
اصل برائت و حقوق شهروندی و ریشه‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Septet-Couplet Structure of the Quran (A New Theory on the Arrangement of the Quranic Surahs)
ساختار سبع مثانیِ قرآن کریم(نظریه‌ای جدید در باب چینش سوره‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Metric Verses of the Holy Quran
تحلیلی برآیات موزون قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Narrational Documents of Article 453 of the Iranian Civil Code and its Criticism from the Perspective of Fiqh al-Hadith (Jurisprudential Hadith Studies)
مستندات روایی ماده453 قانون مدنی ایران و نقد فقه الحدیثی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertextuality of the Quranic Verses and Hadiths in Ghazaliyat-e Shams
بینامتنیت آیات و احادیث در غزلیات شمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Historical Criticism of the Prophet’s (p.b.u.h.) Meting out Ghadf Punishment in the Efk Incident Based on the Quranic Reports
نقد تاریخی داستان اجرای حد قذف توسط پیامبر(ص) در رویداد افک با توجه به گزارشات قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 35 (2018-2)


Death from the Viewpoint of Mulla Sadra in the Philosophical Interpretation of the Concepts of Death and Soul
مرگ از نظر ملاصدرا در نگره تفسیر فلسفی تعابیر موت و نفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Immortality of the Divine Love Based on the Quranic Verses in ibn Farez and Molavi's Poems
جاودانگی عشق الهی با تکیه بر آیات قرآن درسروده های ابن فارض و مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Place of Morality in Social Education from the Viewpoint of the Quran
جایگاه اخلاق در تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Understanding of the Concept of Ezn and its Bearings in the Twelvers’ Jurisprudence Based on Quranic Verses and Narrations
مفهوم شناسی اذن و آثار آن در فقه امامیه با تکیه بر آیات و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Semantic Study of Conjunctions and the Challenges of their Persian Translation in the Contemporary Translations of the Holy Quran (Ayati, Ansariyan, Rezaei, Fouladvand and Mojtabavi)
معناشناختی ادوات استیناف و چالش های برگردان فارسی آن در ترجمه های معاصر قرآن کریم (آیتی، انصاریان، رضایی، فولادوند و مجتبوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Juynboll's View on Dating the Term ‘Prophetic Tradition’ back to the Late First Century and its Criticism
دیدگاه ینبل درباره‌‌ی تاریخ‌گذاری اصطلاح «سنت نبوی» در اواخر قرن اول و نقد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 34 (2017-8)


Manifestation of Prophetic Perseverance in Sura Yusuf (a.s.)
استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Approach of the Quranic Verses and Narrations towards the Rule of Will in Legal Practices
نگرش آیات و روایات به اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Holy Prophet’s Delegation as a Prophet and its Impact on the Culture of the Arabian Peninsula
بعثت پیامبر اعظم و تأثیر آن بر فرهنگ مردم جزیره العرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Transformation of Interpreters' Interpretative Views Based on the Concept of Discourse
تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران بر اساس مفهوم گفتمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Hyperbolic Roots of Gnostic Wilayat
ریشه های غالیانه ولایت عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Analysis of Mohammed Abed al-Jaberi's Viewpoint on the Meaning of the of the Holy Prophet’s (p.b.u.h.) Being Ommi (Unlettered)
تحلیل انتقادی دیدگاه محمد عابد الجابری درباره مراد از "امّی" بودن پیامبر اکرم(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 33 (2016-10)


Personality Disorder of Narcissism from the Perspective of the Quran and Hadiths
اختلال شخصیت خودشیفته از منظر قرآن و حدیث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral Biases in Economic Issues from the Perspective of the Quran
تورش‌های رفتاری در مسائل اقتصادی از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Backgrounds of Civil Rights in Nahj al-Balagha
تحلیل زمینه‌های حقوق شهروندی در نهج البلاغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

What is Chargeable to Khoms: From Arbah-e Makasib to the Absolute Profit
متعّلق خمس از ارباح مکاسب تا مطلق فائده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Theology-Centered/Human-Centered Dichotomy; a New Approach to the Typology of the Interpretations of the Holy Quran
دوگان کلام محوری / انسان محوری؛ رویکردی نو در گونه‏ شناسی تفاسیر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allameh Tabataba’i’s Viewpoint in Explaining Non-Numerical Unity
دیدگاه علامه طباطبایی در تبیین توحید غیر عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 32 (2016-9)


Construction of Shrines on Graves: A Study of the Views of Shiites and Salafists
ساخت بنا بر قبور در بررسی نگاه شیعه و سلفیّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Achievements of Hilla Seminary
دستاوردهای علمی حوزه حلّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Non-Ascription of Dorj al-Dorar Interpretation to Abd al-Qahir Jurjani
بررسی عدم انتساب تفسیر درج الدرر به عبدالقاهر جرجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sunnah and its Place in Islam
«سنّت » و جایگاه آن در اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Restriction and Expansion of the Infallibility of Prophets
قبض و بسط عصمت انبیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Narrations Related to Women's Deficiency of Wisdom and Faith
روایات نقصان عقل و ایمان زنان در بوته اعتبارسنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 31 (2015-10)


An Aanalysis of the Semantic Elements of the Term ‘Ya’subal-Din’ in the Sunni Hadith Resources
تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژه «یعسوب الدین» در منابع روایی اهل سنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critique and Evaluation ofthe Views of Interpreters on the Analysis and Interpretation of the Narrations Related toAhl-e Zekr Verses
نقد و بررسی آرای مفسران در تحلیل و تفسیر روایات آیه اهل الذکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status and Function of Difference in Human Community from the View point of Allameh Tabatabaee
جایگاه و کارکرد اختلاف در جامعه بشری از نظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Mohaddes Jaza'eri’s Interpretive Approach
تحلیلی بر رویکرد تفسیری محدث جزائری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Death, Tavaffa (Taking Delivery of Something) and the World after Death in the Quran and the Bible
مرگ ، توفی و عالم پس از مرگ درمقارنه‌ی قرآن و عهدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theism and Darwinian Evolution from the Viewpoint of AllamehTabatabaee, Absolute Incompatibility
خدا باوری و تکامل داروینی از دیدگاه علامه طباطبایی، ناسازگاری مطلق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 30 (2015-4)


The Contra Francia Plan and its Role in Promoting QuranicStudies in the West
طرح کنترافرنسیا و نقش آن در پیشبرد قرآن پژوهی غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Semantic Analysis of Aql (Intellect) in Arabic Language and the Quran Relying on the Views of Sheikh Tusi in al-Tebyan
واکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء شیخ طوسی در التبیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of the Concept ofAsatir al-Avvalin(‘Fables of the Men of Old’) in the Quran
بررسی مفهوم اساطیر الاولین در قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Resurrection in the Avesta, the Bible, the Talmud and the Quran with an Emphasis on the Qualities and Characteristics of the Paradise
بررسی تطبیقی معاد در کتب اوستا، عهدین، تلمود و قرآن کریم با تأکید بر اوصاف و ویژگی های بهشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Literary Style of the Stories of the Quran
بررسی و تحلیل سبک‌های ادبی در داستان‌های قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Analysis of Alusi’s Views onRejecting the Rational Proofs Related to the Necessity of the Infallibility of the Imams
تحلیل انتقادی آراء آلوسی در انکار براهین عقلی وجوب عصمت امام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 29 (2014-10)


The Imperatives of Reciting the Qur'an with a Semantic Exploration of the Word "Eqr’a"
بایسته های قرائت قرآن با بررسی معنایی واژه « إقرأ»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of Mousavi Prophecy in the Samat Prayer
بازتاب نبوت موسوی در دعای سمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Nur al-Saqalein Interpretational Narrations
آسیب‌شناسی روایات تفسیری نورالثقلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Story of Adam’sCreationin the Qur'anand the Torah With an Emphasis on Storytelling Styles
بازنگری قصه خلقت آدم در قرآن و تورات با تاکید بر سبکهای داستان گوئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of Textual Criticism of Hadithamongthe Mu'tazila
مبانی نقد متنی حدیث نزد معتزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Criticism of the“Qura’n-through-Qura’n Interpretation Method” of the Shiite Quraniyan
نقد دیدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن، قرانیان شیعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 28 (2014-4)


خردگرایی و خردستیزی افراطی در بوته نقد خردباوری معتدل اصیلِ اسلام
خردگرایی و خردستیزی افراطی در بوته نقد خردباوری معتدل اصیلِ اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عقل گرایی زمخشری در تشبیه وکنایه در قرآن کریم
عقل گرایی زمخشری در تشبیه وکنایه در قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عقل گرایی، کارکردها و راهکارهای آن در تحول جامعه دینی از منظر قرآن کریم
عقل گرایی، کارکردها و راهکارهای آن در تحول جامعه دینی از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حُسن و قُبح ذاتی و عقلی با رویکردی بر ادلّه نقلی
حُسن و قُبح ذاتی و عقلی با رویکردی بر ادلّه نقلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عقل، جایگاه و کارکردهای آن در خرافه زدایی و نقد روایات با رویکردهای فرهنگی
عقل، جایگاه و کارکردهای آن در خرافه زدایی و نقد روایات با رویکردهای فرهنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریـۀ اشتراک لفظـی در معنی‌شناسی صفات خداوند و نفی نقش عقل در قلمرو ایمان و عقاید دینی،بررسـی انتقادی
نظریـۀ اشتراک لفظـی در معنی‌شناسی صفات خداوند و نفی نقش عقل در قلمرو ایمان و عقاید دینی،بررسـی انتقادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و بررسی آسیب مهجوریت عقل در فهم دین از نگاه قرآن
تحلیل و بررسی آسیب مهجوریت عقل در فهم دین از نگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه عقلانی اخلاق و محبّت در ادیان توحیدی
جایگاه عقلانی اخلاق و محبّت در ادیان توحیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles