مجله پژوهش دینی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر عبّاس همامی

سردبیر: دکتر مجید معارف

معاون فنّی و اجرایی: رضا رفیقدوست

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب