مجله پژوهش دینی- شماره پاییز و زمستان ١٣٩٩
مقالات پذیرفته برای شماره جاری ( شماره ٤١ - پاییز و زمستان ٩٩ )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/21 | 
  مقالات پذیرفته شده برای شماره ٤١ ( پاییز  و زمستان ١٣٩٩ )      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
 ١-  بررسی و تحلیل تقدم یا تأخر حکومت دینی نسبت به جامعه دینی
 
زینب روحی یزدی [١] ، عباس همامی [٢] ، سوسن آل رسول [٣]
(تاریخ دریافت مقاله: ٢٠/١/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ١٦/٣/٩٩)

[١] .دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
[٢] . استاد گروه علوم قرآن و حدیث واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران (نویسنده مسئول مشترک)؛   infohemamia.ir
[٣] .  استاد گروه علوم قرآن و حدیث واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران (نویسنده مسئول مشترک)؛    s_alerasoulkiau.ac.ir

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
   ٢- نقد این همانی روایت طوفان قرآن از روایت های پیشینی با رویکرد هرمنوتیک مؤلف بنیان
 
قاسم محسنی مری [١] ، سلیمان عباسی [٢]
(تاریخ دریافت مقاله: ١٢/٤/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ١/٥/٩٩)
 
١. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)      Goshadandishgmil. Com
٢.  عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١

   ٣- معناشناسی واژه ­های «اَمانی» و «اُمنیه» در بافتارِ آیاتِ قرآن کریم
 
فرهاد زینلی بهزادان [١] ،
(تاریخ دریافت مقاله: ٢١/٤/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٢٧/٥/٩٩)
 
١.  عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  farhadzeinaligmail.com
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
 ٤ - بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر« ثُمَّ قَضی‏ أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ»
با تکیه بر ارتباط آیات
 
محمد حسین برومند [١] ، امیر جودوی [٢] ، سامیه شهبازی [٣]
(تاریخ دریافت مقاله: ١٤/١٢/٩٨ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٢٦/٦/٩٩)

[١] .دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، ایران. (نویسنده مسئول)
m.h.baroomandyazd.ac.ir
[٢] . دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، ایران.
amirjoudaviyazd.ac.ir
[٣] . دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، ایران.
samiehshahbazi٧gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
  ٥- بررسی دلایل عدم ذکر نام حضرت علی علیه السلام در قرآن کریم
از منظر سبک شناسی بیان مطالب
 
علی محمدی آشنانی [١] ، محمود خوران [٢]
(تاریخ دریافت مقاله: ١٢/٤/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٢/٧/٩٩)

١.  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،  (نویسنده مسئول) dr.mohammadi.qurangmail.com
٢.  کارشناس ارشد علوم قرآن  m.khooranyahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)

 

 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١

 


٦- ارزیابی و نقد دیدگاه اتان کلبرگ در یکسان انگاری فرقه های اثنی عشریه و حربیه
 محمد علی نجفی [١] ، محمد رضا آرام [٢]
(تاریخ دریافت مقاله: ٢٤/١١/٩٨ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٦/٤/٩٩)


١. دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
 
moanjfgmail.com

٢. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)؛
moh.aramiauctb.ac.ir    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
  ٧- مطالعه تطبیقی تکالیف و اختیارات دولت و جامعه
 از منظر  نهج البلا
غه و الاحکام السلطانیه
 
حمید حمیدیان [١] ،احمد زارع زردینی [٢] ،حسن زارعی محمود آبادی [٣]   ، عبدالحمید جعفری [٤]
(تاریخ دریافت مقاله: ٥/٥/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٢٨/٧/٩٩)

[١] .استادیار گروه علوم قرآن و حدیث . دانشکده الهیات. دانشگاه میبد. میبد،  ایران (نویسنده مسئول )
hamidiyanmeybod.ac.ir
[٢] . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث . دانشکده الهیات. دانشگاه میبد، میبد، ایران.
zarezardinimeybod.ac.ir    
[٣} .استادیار گروه  ایرانشناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه میبد، میبد، ایران
h.zareimeybod.ac.ir
[٤} .دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه. دانشگاه میبد ، میبد .ایران
Jafarihamid٧٠yahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
  ٨- ارزیابی رویکرد عارفان در معنای تقوا و مراتب سلوکی آن
         با سنجه قرآن و حدیث
محمد میری [١] ،احامد آل یمین [٢] ،سید محمد رضا موسوی فراز [٣]   ، [٤]
(تاریخ دریافت مقاله: ٦/٧/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٢١/٨/٩٩)

[١] .استادیار گروه اخلاق و منابع اسلامی دانشکده معارف دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
m.miri٥٧ut.ac.ir
[٢] . استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران،تهران،ایران
 aleyaminut.ac.ir
 
[٣} .استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران،تهران،ایران
m.mosaviut.ac.ir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
   ٩- نگاهی نو به معنای مهجوریت قرآن در آیه٣٠ سوره فرقان ،
          بر اساس واژه‌های همنشین و سیاق

 
زهره اخوان مقدم [١]
(تاریخ دریافت مقاله: ٧/٨/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ١/٩/٩٩)
 
١. دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تهران، تهران، ایران  dr.zo.akhavangmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ٤١، پاییز و زمستان ١٣٩٩
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ٤١,  Autumn & Winter ٢٠٢٠/٢٠٢١
   ١٠- واکاوی معنایی واژه تربیت و رهیافت معنایی واژه ربوبیت در قرآن
 
زهرا رزاز زاده [١] ، محمدرضا حاجی اسماعیلی [٢]
(تاریخ دریافت مقاله: ٢٦/٨/٩٩ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ١٠/٩/٩٩)

١. دانشجوی رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران  z.razazzadehgmail.com       
٢. استاد گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اصفهان.اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) m.hajis١yahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.72.27.fa
برگشت به اصل مطلب